Svěřenecký fond

Jedná se o zcela nový právní institut v našem právním řádu dosud neznámý, který umožňuje zakladateli, fyzické či právnické osobě vložit svůj majetek do svěřeneckého fondu založeném za předem stanoveným účelem pro soukromé, popřípadě veřejně prospěšné účely. Mezi hlavní soukromé účely můžeme zahrnout podporu své osoby, rodiny či přátel.  

Oddělením a vložením majetku do svěřeneckého fondu vzniká vlastnictví bez pána, které je možné charakterizovat tím, že zakladatel stále fakticky ovládá vložený majetek, avšak ztrácí po dobu trvávní fondu právní vztah k vloženému majetku   

Takto definovaná právní konstrukce vymezená v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. ve své podstatě umožnuje

  1. ochranu majetku zakladatele před věřiteli
  2. ochrana majetku před exekutory 
  3. anonymní vlastnictví
  4. v případě rozvodu majetek vyčlěněný do svěřeneckého fondu nenáleží do SJM, tedy není nutné vypořádání manželů
  5. daňová optimalizace

Majetek ve svěřeneckém fondu

Do svěřeneckého fondu je možné vkládat movitý majetek ( např: pračka, stůl,automobil), nemovitý majetek (např: dům, bytovou jednotku, pozemek), ale i další věci (např: cenný papír, obchodní podíl nebo pohledávka)   

Správce

Správcem svěřeneckého fondu může být svéprávný člověk, který přijal pověření od zakladatele a správu fondu vykonává v mezích stanoveným zakladatelským ujednáním svěřeneckého fondu , tzv: statutem vytvořeným zakladatelem.

Obmyšlený

Osoba určená zakladatelem nebo správcem, které náleží plody a užitky ze svěřeneckého fondu. Zakladatel a obmyšlený může být totožná osoba

 

Cena  

úkon cena
úvodní konzultace zdarma
založení svěřeneckého fondu od 10.000,-Kč *

* dle hodnoty vloženého majetku